ОБРАТНО ГОРЕ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Уважаеми приятели, по-долу можете да се запознаете с правилата и условията на нашия бранд Skapto.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез Интернет сайт www.skapto.bg, собственост на „Скаптобара” ООД

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

1.1. „Скаптобара” ООД е дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 202815984, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. “Искър” № 11а, електронен адрес (имейл) support@skapto.bg, уебсайт: www.skapto.bg.

II. ДЕФИНИЦИИ

В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:

1) „Скапто“ означава „Скаптобара” ООД, с ЕИК 202815984. Подробна информация за „Скаптобара” ООД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за доставчика на услугите;

2) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на Сайта;

4) „Поръчка“ означава поръчка на Потребител, направена през Сайта, за покупка на определени от него Продукти Скапто, заедно с посочване на избрания начин за плащане и вземаме на съответните продукти от избрана от Потребителя локация или доставка до адрес;

5) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен Профил чрез регистрация, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това;

6) „Профил“ означава част в Сайта, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да направи Поръчка и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез Сайта, както и история на Поръчките му;

7) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://www.skapto.bg/;

8) „Продукти Скапто“ означава всички продукти, в това число бургери, картофки, салати, сосове, безалкохолни напитки и десерти, предлагани за продажба от Скапто към съответен момент посредством Сайта, които са част от менюто на Скапто, публикувано на Сайта;

9) „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от Скапто посредством Сайта към даден момент, включително продажбата на Продукти Скапто.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Сайта. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат специалните условия на Поръчката.

3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез Сайта и/или правят Поръчки.

3.3. За да може да направи Поръчка, Потребителят първо трябва да направи регистрация в Сайта, като създаде свой личен Профил чрез въвеждане на свой имейл адрес и парола.

3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от Скапто периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. За да регистрира Профила си, Потребителят трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез Сайта, като следва указанията.. При регистрацията си Потребителят посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила си;

4.2. С извършване на регистрацията на Сайта, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

4.3. След извършване на регистрацията, Потребителят може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на Продукти Скапто чрез Сайта: потребителско име и парола, които се определят от Потребителя при попълване на формата за регистрация.

4.4. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.

4.6. Потребителят носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Потребителят следва незабавно да уведоми Скапто с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за Скапто или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

V. ПОРЪЧКИ

5.1. Поръчки могат да се правят чрез Сайта

5.2. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на предлаганите Продукти Скапто, достъпно на Сайта. При Поръчка на бургер, Потребителят може да се възползва от опцията „Вътрешни и външни добавки“ и да направи бургера по свой вкус, като избира между асортимент от продукти, посочени във виртуалното меню на Сайта. Скапто има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните в менюто Продукти Скапто, цените им и други условия във връзка с взимането на продуктите от място или доставка до адрес. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на Сайта.

5.3. Потребителят може да прави Поръчки през Сайта чрез избирането на желаните Продукти Скапто, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпълнена съответната Поръчка:

a. Вход в своя Профил;

b. Избор за получване на Поръчката от конкретен търговски обект на Скапто или доставка до адрес.;

c. Потребителят следва да отбележи желания търговския обект на Скапто, от който желае да получи готовата Поръчка или адресът до който желае да бъде доставена;

d. Преглед на менюто, обявено в Сайта;

g. Добавяне на Продукт/и Скапто във виртуална кошница;

h. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „Завършване на Поръчката“. До завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Продукти Скапто, количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.

5.4. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Потребителя се съгласява да закупи Продуктите Скапто, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия.

5.5. При избор на бургер, Потребителят може да замени хлебчето, като избере хлебче от айсберг.

Внимание, премахването на продукти от бургер не променя цената.

5.6. Поръчките, както и данните за контакт на Потребители, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, Потребителят следва да упомене в Поръчката си телефон, на който да може да получи потвърждение.

5.8. При получаване на готовата Поръчка на място в търговски обект на Скапто Потребителят се легитимира с името, което е посочено в Поръчката.

5.9. Поръчките с доставка до адрес на стойност до 29.99лв са с цена за доставка 2.89лв. Поръчките на стойност над 30лв са с безплатна доставка

IX. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Съдържанието на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Скапто не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.

9.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.

9.3. Сайтът работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, сайтът няма да работи.

9.4. Скапто не е прегледало съдържанието на сайтовете, към които има качени линкове (връзки) от Сайта и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Сайта не означава обвързване от страна на Скапто. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Потребителя.

9.5. Скапто не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Скапто не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

9.6. Скапто не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.

9.7. Скапто има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на Скапто да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

X. ИЗМЕНЕНИЯ

Материалите, качени на Сайта, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Скапто може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите Скапто, тъй като Продуктите Скапто, предлагани от Скапто са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

11.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Скапто Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Скапто не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да направи рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на Скапто, от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон 070012525 или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Скапто: support@skapto.bg. Скапто има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

11.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

11.4. При предявяване на основателна рекламация Скапто предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Скапто обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата www.skapto.bg.

12.2. Скапто съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове предвидени в действащото законодателство.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Скапто и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

13.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

13.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Сайта, остават собственост на Скапто. Всяко използване на сайтът или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

13.4. Скапто си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички Услуги, достъпни чрез Сайта.

13.5. Скапто има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че:

a. Потребителят предостави невярна или непълна информация;

b. Скапто има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител;

c. Потребителят не се яви да получи готова Поръчка в избрания от него търговски обект и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него Продукти Скапто;

d. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички Услуги, достъпни чрез Сайта/Мобилното приложение;

e. Скапто прекрати поддържането на Сайта.

13.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Скапто Услуги, като деактивира своя Профил.

13.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на Скапто и са в сила от 21.09.2018г. Общите условия са последно актуализирани на 21.09.2018г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Скаптоактуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Скапто от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ КЪМ НАС?

ПОЗВЪНЕТЕ НИ - 0700 1 1313
CABRON.BG © 2023. Всички права запазени
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram